1. Hủy hóa đơn điện tử là như thế nào?
- Hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn đó không có giá trị sử dụng.
- Tiêu hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn điện tử không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong nó.

Xem thêm: https://kekhaidientu.com/bang-bao-gi...n-tu-vnpt.html
2. Hóa đơn điện tử hết hạn lưu trữ xử lý như thế nào?
- Hóa đơn điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán nếu không có quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy. Việc tiêu hủy hóa đơn điện tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các hóa đơn điện tử chưa tiêu hủy và phải bảo đảm sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin. Thủ tục tiêu hủy hóa đơn điện tử được thực hiện như thủ tục hủy hóa đơn quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.
3. Làm mất hóa đơn điện tử thì phải làm sao?
- Trường hợp người bán hoặc người mua làm mất hóa đơn điện tử thì nếu các bên liên quan còn lưu trữ hóa đơn dưới dạng thông điệp dữ liệu thì người bán hoặc người mua yêu cầu người bán, người mua hoặc bên liên quan gửi lại hóa đơn điện tử.
- Trường hợp người bán hoặc người mua làm mất hóa đơn điện tử và không thể liên hệ với các bên có liên quan để được gửi lại hóa đơn thì người bán, người mua thực hiện báo cáo mất hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.
4. Hóa đơn nào được hủy ? Những hoá đơn được đưa vào cột Huỷ là những hoá đơn được phép huỷ theo như căn cứ quy định tại điều 29 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Ở đây, những hoá đơn được xác định là huỷ cụ thể như sau:
+ Những hoá đơn in thử, in sai hay in trùng, in hỏng, in thừa; những bản phim, bản kẽm, các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hoá đơn đặt in được xác định là đã huỷ xong khi không còn nguyên dạng của bất kỳ tờ hoá đơn nào hoặc không còn chữ trên hoá đơn để lắp ghép, sao chụp hay khôi phục lại theo nguyên bản hoá đơn.
+ Hoá đơn tự in được xác định là đã huỷ xong nếu phần mềm tạo hoá đơn được can thiệp để không thể tiếp tục tạo ra hoá đơn.
Các trường hợp nào huỷ hoá đơn?
+ Những hoá đơn đặt in bị sai, in thừa, in trùng phải được huỷ trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.
+ Các tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng nữa phải huỷ hoá đơn. Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày thông báo với các cơ quan thuế. Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân còn lưu giữ hoá đơn thuộc những trường hợp cơ quan thuế đã có thông báo hết thời hạn sử dụng, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã bị mất.
+ Những hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được huỷ theo như quy định của pháp luật về kế toán.
+ Những loại hoá đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì sẽ không được huỷ mà sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
5. Thủ tục huỷ hoá đơn như thế nào?
Hóa đơn hủy phải làm thủ tục theo như quy định tại Điều 29, khoản 3 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về thủ tục hủy hóa đơn như sau:
+ Các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh phải thực hiện lập bảng kiểm kê hoá đơn cần huỷ.
+ Các tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng huỷ hoá đơn. Và Hội đồng huỷ hoá đơn này phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.
+ Các thành viên của Hội đồng huỷ hoá đơn phải ký vào biên bản huỷ hoá đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.
6. Hồ sơ huỷ hoá đơn bao gồm những gì?
Hóa đơn hủy không những phải tuân theo thủ tục quy định mà hồ sơ hủy hóa đơn cũng phải theo quy định tại Điều 29, Khoản 3, Điểm d của Thông tư 39/2014/TT-BTC.
Mọi thắc mắc liên hệ 0934 006 239 | 0901 491 239 hoặc truy cấp website: https://kekhaidientu.com để được giải đáp mọi thắc mắc của bạn khi muốn sử dụng hóa đơn điện tử.