Vấn đề đấu giá quyền sử dụng đất trong giao đất có thu tiền và thuê đất
Căn cứ pháp luật
- Luật đất đai 2013
- Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
- Thông tư liên tịch Số: 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tư pháp quy định về việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thu đất.
1. Các trường hợp được quyền đấu giá quyền sử dụng đất
Đấu giá quyền sử dụng đất trong giao đất, thuê đất là trường hợp được quy định tại điều 118 Luật đất đai 2013, cụ thể là
“- Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua;
– Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;
– Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;
– Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
– Xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
– Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;
– Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;
– Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
Như vậy, đất được đem đấu giá là các loại đất đã có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, đã được bồi thường giải phóng mặt bằng; có thể đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, hoặc có tài sản trên đất, hoặc có vị trí lợi thế thương mại đặc biệt. Ngoài ra có các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại điều 118 Luật đất đai 2013.
2. Căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất
- căn cứ kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và đề xuất của các đơn vị được giao quản lý quỹ đất.
3. Thẩm quyền đấu giá quyền sử dụng đất
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với loại đất nào, dự án nào thì có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá đối với loại đất đó, dự án đó.
4. Trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất
Theo quyết định số 216/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ việc đấu giá quyền sử dụng đất có các bước như sau:
- Thành lập hội đồng đấu giá
- Thông báo tổ chức đấu giá
- Đăng ký tham gia đấu giá
- Tổ chức đấu giá (quy định tại điều 11)
. Hội đồng đấu giá tổ chức thực hiện đấu giá theo phương án được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Ở những địa phương đã thành lập tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất thì căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc giao cho tổ chức này thực hiện việc đấu giá. Khi thực hiện đấu giá, tổ chức phải thành lập Hội đồng đấu giá. Các thành viên tham gia Hội đồng này gồm đại diện các cơ quan, Ban, ngành theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy chế này.

>>> Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng