Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất
Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ buôn bán được xây dựng nên theo phép tắc của pháp luật, có ngành nghề bán buôn hóa chất;
shop vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng đòi hỏi trong kinh doanh hóa chất cụ thể: yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa; đòi hỏi đối với công nghệ, trang bị, khí cụ, bao bì; đòi hỏi đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất;
vị trí, diện tích kho chứa phải đạt đòi hỏi theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
Có shop hoặc vị trí buôn bán, nơi bày bán luôn tự tin các đòi hỏi về an ninh hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo nguyên tắc của pháp luật;

>>>xem thêm: Quy định về xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất
Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc áp dụng kho của cơ quan, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an ninh hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;
Người phụ trách về an toàn hóa chất của nơi bán bán buôn hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;

Người đứng đầu đơn vị, shop sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, người trực tiếp giám sát phải được huấn luyện an toàn hóa chất;
Đối với hóa chất hạn chế buôn bán trong lĩnh vực công nghiệp phải được tồn trữ, bảo quản ở một khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán hóa chất
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán buôn có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;
Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường;
Hồ sơ về phòng cháy chữa và chữa cháy:

Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy của tổ chức có thẩm quyền (dịch vụ công online)

Biên bản kiểm tra an ninh về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh cam kết các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng nơi bán tạo ra không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh;
Bản vẽ toàn thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung bản vẽ phải cam kết các thông tin về địa điểm nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực sản xuất và kho hóa chất;
Bản sao giấy tờ chứng minh quyền áp dụng đối với thửa đất kiến tạo nên nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa;
Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an ninh hóa chất;

Bản sao hồ sơ huấn luyện an ninh hóa chất;
Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cửa hàng bán buôn.
Bản giải trình nhu cầu bán buôn hóa chất hạn chế sản xuất, buôn bán (trong trường hợp buôn bán hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh).
Dịch vụ xin cấp Giấy phép buôn bán hóa chất của chúng tôi
Tư vấn, điều kiện, hồ sơ trước khi thực hiện thủ tục;
Hỗ trợ doanh nghiệp sẵn sàng cho các hồ sơ có liên quan;
Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép buôn bán hóa chất;
Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ cấp phép tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.