Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chung cư Ecolife Capitol Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích mà tỉnh Quảng Ninh, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh đạt được trong 5 năm qua.
Để công tác thi đua, khen thưởng góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ lớn của tỉnh, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh Quảng Ninh tập trung thực hiện tốt một số mục tiêu lớn trong thời gian tới.
Đó là, nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, phát huy tính năng động, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong toàn tỉnh. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua, trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong nhân dân.

Tiếp tục phát hiện các mô hình, nhân tố mới, tấm gương người tốt, việc tốt để xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thiết thực, Chung cư Ecolife đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới, phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc, giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.Phó Thủ tướng lưu ý việc tổ chức các phong trào thi đua trong tỉnh phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, từng cơ quan, đơn vị… Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ trong các hoạt động của tỉnh như duy trì tăng trưởng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững, giữ vững chủ quyền và an ninh biên giới và biển đảo.

Công tác thi đua, khen thưởng phải tiếp tục được đổi mới và nâng cao về chất lượng. Quan tâm khen dự án chung cư Ecolife Capitol thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, bà con các dân tộc thiểu số. Quá trình xét khen thưởng phải chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Tích cực, chủ động phát hiện và khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể xuất sắc. Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.Phó Thủ tướng mặt bằng chung cư Ecolife Capitol nhắc nhở, bên cạnh những điển hình tiêu biểu được biểu dương hôm nay, vẫn còn nhiều tấm gương thầm lặng, góp công sức của mình vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị, địa phương vì sự nghiệp phát triển quê hương đất nước. Các ngành, lĩnh vực, địa phương cùng nhau thi đua để phấn đấu mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương nào cũng có những tấm gương điển hình tiên tiến trong thời gian tới.

Ngoài những phong trào chung của tỉnh, các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh cũng phát động các phong trào thi đua mang đặc thù riêng, phù hợp với thực tế của đơn vị mình. Ecolife Capitol Hiệu quả các phong trào đã góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội địa phương.

Trong quá trình triển khai, thực hiện những phong trào thi đua yêu nước, tỉnh Quảng Ninh đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý. Để các phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng thì công tác thi đua, khen thưởng phải được cấp ủy, tổ chức Đảng và lãnh đạo chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao. căn hộ chung cư Ecolife Capitol

Vai trò của MTTQ và các đoàn thể được phát huy, thể hiện trong tổ chức, vận động nhân dân tham gia các phong trào, tạo được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thi đua phải có nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, không dàn trải; chú trọng tổ chức thi đua theo chuyên đề, theo đợt, để bắt kịp tình hình thực tiễn cuộc sống. Điều này đã được thực tế chứng minh, rõ nhất là sau đợt mưa lụt lớn vừa qua, cán bộ, vị trí chung cư Ecolife Capitol nhân dân toàn tỉnh đã nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, đóng góp hàng tỉ đồng và hiện vật, ngày công… giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.