So có quy định tại Nghị định 87/2009/NĐ-CP thì Nghị định 89/2011/NĐ-CP quy định cụ thể hơn về thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.
Cụ thể, số bộ hồ sơ của thủ tục này trước đây chưa quy định thì nay được quy định cụ thể là 1 bộ. Theo ấy, những siêu thị, hợp tác xã nộp 1 bộ hồ sơ yêu cầu cấp Giấy phép buôn bán vận tải đa phương quốc tế trực tiếp tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải hoặc qua đường bưu chính.
Trong thành phần hồ sơ, việc xác nhận giá trị tài sản nhà hàng được quy định cụ thể hơn, ấy là xác nhận giá trị tài sản doanh nghiệp của cơ quan tài chính quản lý siêu thị hoặc Kiểm toán Nhà nước, siêu thị kiểm toán. trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã ko thực hiện kiểm toán thì cần được tổ chức ngân hàng bảo lãnh tương đương.
giả dụ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép buôn bán vận tải đa phương thức quốc tế chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 3 ngày khiến cho việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trực tiếp hoặc ngày đến ghi trên dấu bưu điện, Bộ Giao thông vận tải phải mang văn bản trả lời nhà hàng và nêu rõ lý do.